Privacy verklaring Stichting HelpTeamWork

Stichting HelpTeamWork, gevestigd aan van Zuylenware 101 te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (d.d. 24-05-2018).

Contactgegevens
https://www.helpteamwork.nl
van Zuylenware 101, 8014 WR ZWOLLE
tel: 06 1024 8891

Nely Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting HelpTeamWork. Zij is te bereiken via fg@helpteamwork.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting HelpTeamWork registreert en verwerkt uw persoonsgegevens om u informatie te kunnen verstrekken, u onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen (indien gewenst) en/of om onze dienstverlening (i.v.m. Jeany’s) uit te kunnen voeren. En/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens (niet verplicht, wel voor kindsponsoren)
•    Telefoonnummer
•    E-mailadres
•    Bedrijfsnaam (optioneel i.v.m. Jeany’s)
•    Bedrijfadresgegevens (optioneel i.v.m. Jeany’s)

Stichting HelpTeamWork gebruikt bovenstaande gegevens puur en alleen om met u in contact te kunnen komen indien dit nodig is om bovengenoemde redenen.

Stichting HelpTeamWork registreert en verwerkt de volgende gegevens:
•    Gegevens over activiteiten op onze website
•    Internetbrowsers en apparaat types die onze website bezoeken
Geen van de gegevens is verbonden met een IP-adres. Uw bezoek is altijd anoniem.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@helpteamwork.nl, dan verwijderen wij deze informatie uiterlijk binnen 1 maand na uw aanvraag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting HelpTeamWork verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    om contact op te nemen met personen die een informatieaanvraag hebben ingediend
•    om onze nieuwsbrief te kunnen sturen
•    om de dienstverlening m.b.t. de Jeany’s in de leverancier/klantrelatie goed te kunnen uitvoeren
•    om gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op de wensen van de websitebezoeker

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting HelpTeamWork neemt op geen enkele manier op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting HelpTeamWork) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting HelpTeamWork bewaart  persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor  de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

Indien er een leverancier-/klantrelatie ontstaat dan bewaren wij uw personalia gegevens, uw adresgegevens, telefoonnummer- en e-mailgegevens zolang u klant bij ons bent. Mocht de samenwerking stoppen bewaren wij deze gegevens nog zolang de wettelijke termijn ons dat voorschrijft.
Indien er door u gegevens verstrekt worden via de contactformulieren, maar er ontstaat geen leverancier-/klantrelatie dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan max. 2 jaar. Op deze manier kunnen wij praktisch gezien elk jaar 1 moment kiezen waarop wij deze gegevens gaan wissen.
Indien er door u gegevens worden verstrekt om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, dan bewaren wij uw personalia gegevens, uw adresgegevens, telefoonnummer- en e-mailgegevens zolang u nieuwsbrieflezer bij ons bent. Mocht u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief  dan bewaren wij deze gegevens nog zolang de wettelijke termijn ons dat voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting HelpTeamWork verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting HelpTeamWork gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook  optimaliseren wij hiermee onze website, zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting HelpTeamWork en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@helpteamwork.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting HelpTeamWork wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting HelpTeamWork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@helpteamwork.nl.

Stichting HelpTeamWork heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
•    Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
•    TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
•    DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale      handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.